Jak otrzymać pozwolenie na broń do celów łowieckich?


Tryb postępowania przy ubieganiu się o pozwolenie na posiadanie broni – w tym także do celów łowieckich ? regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( Dz.U. nr 53 poz. 548 z późn. zmianami). W szczególności zaś zastosowanie mają przepisy art. 9-13 oraz 15-16. Pozwolenie na broń wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji administracyjnej. Co za tym, idzie w zakresie tym, mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego regulujące tak terminy rozpatrzenia wniosku, jak i tryb odwoławczy. Decyzję taką wydaje właściwy organ policji (komendant wojewódzki lub Komendant stołeczny). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać we właściwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, wydziałach postępowań administracyjnych komend wojewódzkich lub komendy stołecznej. We wskazanych jednostkach można także uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat uiszczanych przy składaniu dokumentów, numerze konta, a także wykaz i adresy upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarzy i psychologów.

Ograniczenia w uzyskaniu pozwolenia na broń.

W myśl art. 15 Ustawy nie wydaje się pozwolenia na broń osobom:

  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. nr 111 poz. 535 ) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
  • wskazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
  • uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
  • nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
  • nie mającym ukończonych 21 lat , przy czym na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie, która ukończyła lat 18.

Jeśli zatem nie zachodzą wymienione wyżej okoliczności, a osoba jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, to może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na broń do celów łowieckich.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Polski Związek Łowiecki o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Ustawy prawo łowieckie z tym, że osoba, która ukończyła 18 lat , a nie ukończyła jeszcze lat 21 powinna załączyć także wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, o wydanie jej pozwolenia na broń do celów łowieckich. Oprócz tego trzeba przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy i psychologów,stwierdzające, że nie zachodzą przeciwwskazania wymienione w art. 15 ust.1 pkt. 2 do 4 Ustawy o broni i amunicji.

W pozwoleniu na broń określa się:

  • cel w jakim zostało wydane,
  • rodzaj broni,
  • liczbę egzemplarzy broni.

Uwzględniając powyższe, a także mając na uwadze, iż zdany przed komisją Polskiego Związku Łowieckiego egzamin upoważnia do starania się zarówno o broń z lufą gładką jak i gwintowaną, warto wystąpić o tego typu rodzaj broni oraz liczbę egzemplarzy jakie w dłuższym przedziale czasu będą nam potrzebne.

Wraz z pozwoleniem na broń (wydawanym na czas nieokreślony) otrzymujemy zaświadczenie (ważne przez okres trzech miesięcy od daty wydania) uprawniające do nabycia określonego w pozwoleniu rodzaju i liczby broni. Amunicję do tej broni można nabywać zarówno przy zakupie broni jak i później na podstawie legitymacji posiadacza broni. Z tych też względów sprawa rodzaju broni i jej ilości winna być dokładnie przemyślana. Nie mniej jednak nie wykupienie broni, w określonym terminie, powoduje jedynie to, że musimy wystąpić o wydanie kolejnego zaświadczenia, gdy już będziemy zdecydowani na zakup. Takie zaświadczenie właściwy organ Policji jest zobowiązany nam wydać. Nie powoduje to zmiany decyzji administracyjnej.

Gdybyśmy natomiast chcieli nabyć więcej broni niż jest to określone w pozwoleniu na broń , to musielibyśmy wystąpić z podaniem do właściwego organu Policji o zmianę decyzji administracyjnej, a to wydłuża czas i zwiększa koszty no i wymaga dodatkowego uzasadnienia. Dlatego właśnie doradzamy przemyślane występowanie od razu o odpowiednią ilość broni.

Rejestrację broni do celów łowieckich potwierdza organ policji w legitymacji posiadacza broni na podstawie dowodu jej nabycia.

Broń należy zarejestrować w ciągu 5 dni we właściwym organie policji.

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej można będzie wystąpić do właściwego organu policji o wydanie Europejskiej karty broni palnej, która umożliwiać będzie poruszanie się z bronią w krajach Unii. Posiadając broń trzeba znać przepisy Ustawy o broni i amunicji oraz odpowiednie rozporządzenia do Ustawy. Nieprzestrzeganie zawartych tam przepisów może spowodować utratę pozwolenia na posiadanie broni a także narazić nas na odpowiedzialność karną.

Życzymy połamania luf

Previous Jak zostać myśliwym w Polsce?
Next Gdzie zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzynę?