Gdzie zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzynę?


  1. Zgłaszający szkodę powinien sprawdzić na terenie którego obwodu łowieckiego znajduję się jego grunt. Może zrobić to w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej PZŁ w Łomży: obwody łowieckie
  2. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza szkodę w formie pisemnej do dzierżawcy (koła łowieckiego) lub zarządcy obwodu łowieckiego na którym znajduje się jego grunt, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
  3. Przedstawiciel koła łowieckiego dokonuje szacowania szkody przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. Koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego o terminie szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed szacowaniem, a za porozumieniem stron – w terminie krótszym. Szacowania szkody dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania szkody. Przedstawiciel koła łowieckiego sporządza protokół szacowania szkody, który podpisują poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności. Jeżeli poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu.
  4. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.
Previous Jak otrzymać pozwolenie na broń do celów łowieckich?
Next Mistrzostwa Okręgu PZŁ Łomża 2015