Konkurs plastyczny “Las, nasze wspólne dobro”


Czwarty Europejski Tydzień Leśny odbędzie się w dniach 9-13 października 2017 r. Obchody Tygodnia Leśnego połączone będą ze Wspólną Sesją Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ i Europejskiej Komisji Leśnej FAO “Las2017, której gospodarzem jest Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO – Food and Agricultural Organization), zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 i ma na celu zwiększanie świadomości na temat lasów Europy oraz korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej wystawy FAO w czasie Wspólnej Sesji EKG ONZ/FAO “Las2017” w dniach 9-13 października 2017 w Warszawie.

Na stronie FAO można już obejrzeć pierwsze prace, nadesłane przez dzieci z całego świata: http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/en/.

Rejestracja udziału w konkursie:
http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/submission/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Darz Bór!
Mariusz Dejneka

Zasady konkursu plastycznego, organizowanego przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO ONZ w ramach Europejskiego Tygodnia Lasów 2017

I. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
3. Wiek podawany w formularzu rejestracyjny to aktualny wiek w chwili przystępowania do konkursu. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Prace plastyczne powinny nawiązywać do przewodniego tematu Europejskiego Tygodnia Lasów: Lasy, nasze wspólne dobro.
5. Prace plastyczne można wykonać cyfrowo, narysować, namalować lub naszkicować za pomocą flamastrów, ołówków, kredek lub węgla, oraz farb olejnych, akrylowych lub akwarelowych.
6. Prace konkursowe należy zeskanować lub sfotografować i załączyć jako plik JPEG do formularza rejestracyjnego na stronie zgłoszeniowej (http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/submission/).
7. Prace można składać od godz. 12.00 w dniu 8 czerwca 2017 do godz. 12.00 w dniu 31 lipca 2017.
8. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:
a) 5-8 lat
b) 9-12 lat
c) 13-19 lat

II. Nagrody

9. W każdej z trzech kategorii jury wybierze jednego zwycięzcę i trzech finalistów.
10. Rysunki lub obrazy będą oceniane pod względem zgodności z myślą przewodnią Europejskiego Tygodnia Lasów, jak również pod względem umiejętności technicznych i estetycznych.
11. W skład jury wejdą specjaliści w dziedzinie leśnictwa i komunikacji.
12. Zwycięzcy we wszystkich trzech kategoriach zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Lasów (http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest/) podczas oficjalnych obchodów Europejskiego Tygodnia Lasów w Warszawie, w dniach 9-13 października 2017. Prace konkursowe zwycięzców i finalistów zostaną zaprezentowane na wystawie w ramach Europejskiego Tygodnia Lasów w Warszawie.
13. Zwycięzcy konkursu otrzymają Świadectwo Uznania i egzemplarz kalendarza Europejskiego Tygodnia Lasów zawierający ich pracę. Nagrodą dla finalistów będzie kalendarz Europejskiego Tygodnia Lasów.
14. W przypadku gdy żaden z wybranych zwycięzców którejkolwiek kategorii nie spełnia zasad regulaminu konkursu, nie można go odszukać lub odmawia przyjęcia nagrody, przedmiotowa nagroda przepada i wyłącznie od FAO zależy decyzja, czy przyznać nagrodę innej kwalifikującej się pracy.
15. Publikowane prace zwycięzców będą zawierały tylko ich nazwisko i narodowość . Pozostałe dane osobowe nie będą udostępnione i publikowane przez FAO.

III. Zasady ogólne

16. Do uczestnictwa w konkursie nie kwalifikują się następujące osoby:
a) Pracownicy FAO i członkowie ich rodzin1
b) Pracownicy i członkowie rodzin podmiotów współorganizujących konkurs lub w inny sposób zaangażowanych w organizację konkursu.
c) Członkowie rodziny komisji konkursowej.
17. FAO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które nie są zgodne z wartościami i zasadami przewodnimi Organizacji.
18. Ponadto FAO zastrzega sobie prawo do weryfikacji dowolnej pracy i/lub dowolnego uczestnika (w tym tożsamości i adresu uczestnika), jak również do dyskwalifikacji uczestnika, który zgłasza pracę niezgodną z regulaminem konkursu lub naruszającą procedury zgłoszenia.
19. FAO nie ponosi żadnych opłat ani kosztów związanych z udziałem w konkursie oraz kosztów dotyczących zgłoszenia.
20. W materiałach nie należy umieszczać żadnych logo, adresów URL, numerów telefonów ani nakłonień odnoszących się bezpośrednio do darowizn pieniężnych.
21. FAO nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, utracone, spóźnione, nieprawidłowe lub nieczytelne prace, które nie zostały dostarczone z powodu awarii przesyłowych lub technicznych, w tym także na skutek nieprawidłowego działania sieci, sprzętu lub oprogramowaniu, jak i błędów wynikają z winy nadawcy bądź innych awarii.
22. W niniejszym regulaminie konkursu oraz w każdym innym dokumencie z nim związanym, żadne wykonywane działania lub oświadczenia nie będą stanowiły podstawy do otrzymania, wyraźnego bądź dorozumianego immunitetu i przywileju FAO.
III. Prawa autorskie i ochrona prywatności
23. Zgłaszając prace do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystanie ich danych osobowych, w szczególności nazwiska i adresu, w kontekście konkursu i działań organizacji FAO oraz do wszystkich innych celów opisanych w niniejszym regulaminie. Dane mogą również posłużyć FAO do sprawdzenia tożsamości uczestnika, adresu pocztowego i numeru telefonu lub innej weryfikacji osób biorących udział w konkursie.
24. Uczestnicy muszą posiadać prawa autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej. Jeśli materiał zawiera wizerunek innej osoby lub osób, uczestnicy muszą uzyskać zgodę tych osób na zgłoszenie pracy do konkursu, jak również zgodę na korzystanie z materiałów FAO oraz EKG ONZ dla celów opisanych w niniejszym regulaminie konkursu.
25. Uczestnik oświadcza, że żadna osoba trzecia nie może starać się o prawa dotyczące składanego materiału. W stosownych przypadkach uczestnik potwierdza również, że każda osoba przedstawiona w materiale udzieliła zezwolenia na udostępnienie jej wizerunku i wyraziła zgodę na jego wykorzystanie przez FAO oraz EKG ONZ zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu konkursu.
26. FAO nie będzie ubiegać się o dodatkowe pozwolenia w związku z wykorzystaniem materiału i Nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek roszczenia lub skargi dotyczące naruszenia praw osób trzecich.
27. Prawa autorskie do prac konkursowych pozostają własnością uczestników. Przystępując do konkursu uczestnicy udzielają nieodwołalnej, wieczystej, ogólnoświatowej wyłącznej licencji FAO i EKG ONZ do odtwarzania, rozpowszechniania, wystawiania i tworzenia dzieł pochodnych na podstawie prac (wraz z informacją o autorze) związanych z konkursem i promocją działalności FAO m.in.:
 na stronie FAO ( www.fao.org);
 w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Lasów;
 w filmach lub nagraniach cyfrowych przedstawiających działalność Organizacji;
 w drukowanych publikacjach FAO, broszurach lub rysunkach albo obrazach;
 w mediach społecznościowych, włączając w to promocję samego konkursu;
 we wszelkich innych mediach stosowanych przez FAO do celów komunikacyjnych.

“Członkowie rodziny” w znaczeniu stosowanym w niniejszym regulaminie konkursu oznaczają rodziców, współmałżonków, zarejestrowanych i uznanych partnerów życiowych, dzieci, rodzeństwo, dziadków, matkę zastępczą, przybranego ojca, przybranego syna, przybraną córę, lub teściów, zięcia, synową, szwagra, szwagierkę, niezależnie od tego, czy osoby te zamieszkują to samo gospodarstwo domowe, lub też każdą inną osobę zamieszkującą to samo gospodarstwo domowe.

Previous Zaproszenie na XL Mistrzostwa Okręgu Łomżyńskiego w Wieloboju Myśliwskim 2017
Next Szkolenia na uprawnienia podstawowe i selekcyjne 2017 i te stresujące egzaminy