Rozporządzenie nr 4/2017 wojewody podlaskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego, monieckiego i łomżyńskiego


Rozporządzenie nr 4/2017 wojewody podlaskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego, monieckiego i łomżyńskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony na terenie gminy Radziłów, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Święcienin w gminie Radziłów, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy – od południowej granicy miejscowości Kieljany w linii prostej w kierunku wschodnim do drogi nr 668 na wysokości 0,5 km od południowej granicy miejscowości Klimaszewnica,
b) od wschodu – wzdłuż drogi nr 668 w kierunku południowym do miejscowości Mścichy, wzdłuż wschodniej granicy tej miejscowości dalej w kierunku południowym wzdłuż drogi łączącej miejscowości Mścichy i Okrasin,
c) od południa – wzdłuż północnej granicy miejscowości Ostrowik drogą w kierunku zachodnim do północnej granicy miejscowości Karwowo, wzdłuż północnej granicy tej miejscowości do rzeki Wissa,
d) od zachodu – wzdłuż lewego brzegu rzeki Wissa w kierunku północnym do miejscowości BorawskieAwissa, następnie wzdłuż zachodniej granicy tej miejscowości w kierunku północnym do miejscowości Konopki-Awissa i wzdłuż zachodniej granicy tej miejscowości w kierunku północno-wschodnim do południowej granicy miejscowości Kieljany;
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gmin: Grajewo, Radziłów i Wąsosz w powiecie grajewskim, na terenie gminy Przytuły w powiecie łomżyńskim oraz na terenie gminy Goniądz w powiecie monieckim, o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy – wzdłuż północnej granicy miejscowości Sienickie w kierunku wschodnim do drogi nr 66 na wysokości 2 km od południowej granicy miejscowości Ciemnoszyje,
b) od wschodu – od drogi nr 65 w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Sośnia, następnie w kierunku południowo-wschodnim przez rozlewiska rzeki Biebrzy do wschodniej granicy miejscowości Uścianek, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Wilamówka i dalej wzdłuż rzeki Kosodka do miejscowości Budy,
c) od południa – wzdłuż południowej granicy miejscowości Budy w kierunku południowo-zachodnim przez rozlewiska rzeki Biebrzy do północnej granicy miejscowości Pluty, następnie w kierunku północnozachodnim do południowej granicy miejscowości Pieńki-Okopne,
d) od zachodu – wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Pieńki-Okopne do drogi łączącej miejscowości Trzaski i Wagi przecinając drogę na wysokości 1 km od południowej granicy miejscowości Trzaski, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy miejscowości KubraPrzebudówka do drogi nr 668 przecinając drogę na wysokości zachodniej granicy miejscowości Chrzanowo, następnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Mroczki i dalej w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Glinki drogą w kierunku miejscowości Ławsk do skrzyżowania z drogą do miejscowości Zakrzewo, następnie w kierunku północno-wschodnim w linii prostej do rzeki Awissa przecinając rzekę na wysokości miejscowości Zebry, następnie drogą łączącą miejscowości Zebry i Bagienice wzdłuż północnej granicy miejscowości Bagienice, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy miejscowości Sulewo-Kownaty drogą w kierunku miejscowości Sienickie do południowej granicy tej miejscowości.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
4) organizowania odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z miejscowości, w której stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, a także w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, mat dezynfekcyjnych nawilżonych wskazanym środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) organizowania odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Grajewskiemu, Staroście Łomżyńskiemu, Staroście Monieckiemu, Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Zarządowi Dróg Powiatowych w Grajewie, Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży, Zarządowi Dróg Powiatowych w Mońkach, Powiatowemu Komendantowi Policji w Grajewie, Miejskiemu Komendantowi Policji w Łomży, Powiatowemu Komendantowi Policji w Mońkach, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Wójtom gmin: Grajewo, Przytuły, Radziłów, Wąsosz i Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Wójtowie gmin: Grajewo, Przytuły, Radziłów, Wąsosz, i Burmistrz Goniądza oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Grajewie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łomży i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mońkach.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Goniądz, Grajewo, Przytuły, Radziłów, Wąsosz, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Previous Zaproszenie na zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ORŁ w Łomży 2017
Next Zaproszenie na zawody strzeleckie o Puchar Podlasia w Białymstoku