Wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików 2016


Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stosownie do pisma Ministra Środowiska z dnia 27 września 2016 roku (znak sprawy DL-III.670.3.2016) przekazuje sprawozdanie z wykonanej wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika na terenach obwodów łowieckich.

Inwentaryzacja dzików była prowadzona w okresie od 15 października do 6 listopada 2016 r. Wzięło w niej udział ponad 85 tys. osób (85 252), wśród których byli przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego (58%), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (24%), pracownicy Zakładów Usług Leśnych (10%) oraz innych organizacji i instytucji m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Izb Rolniczych, Straży Granicznej, Inspekcji Weterynaryjnej, samorządów różnych szczebli, Urzędów Wojewódzkich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, (łącznie 8%). W inwentaryzację aktywnie włączyli się przedstawiciele Policji, zabezpieczając drogi w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac w celu uniknięcia kolizji i wypadków z udziałem zwierzyny.

Powierzchnia objęta inwentaryzacją wynosiła 8 826 913,32 ha i obejmowała lasy wszystkich form własności, dostępne trzcinowiska i tereny podmokłe oraz pozostające jeszcze na gruncie kukurydze. Z wyżej wymienionego obszaru zostały losowo wybrane powierzchnie próbne liczące łącznie 937 098,80 ha co stanowiło 10,6% całkowitej powierzchni objętej inwentaryzacją.

Na podstawie meldunków strefowych składanych z poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 szt. Najmniej dzików stwierdzono w RDLP Warszawa (3 344 szt.) oraz RDLP Kraków (3 902 szt.), najwięcej w RDLP Katowice (12 746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12 728 szt.). Uwzględniając powierzchnie poszczególnych Regionalnych Dyrekcji LP wyliczono średnie zagęszczenie dla tych jednostek. I tak najmniejszym zagęszczeniem charakteryzowały się RDLP Radom (0,2 szt./km2) oraz RDLP Warszawa (0,2 szt./km2), natomiast największym RDLP Szczecin (1,1 szt./km2) oraz RDLP Piła (1,0 szt./km2). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

Prace inwentaryzacyjne były prowadzone na terenie całego kraju, za wyjątkiem terenów Parków Narodowych, rezerwatów przyrody, powierzchni referencyjnych wyznaczonych na potrzeby okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, a także obszarów niedostępnych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia osób wykonujących inwentaryzację w tym obejmujących zakazy wstępu do lasu związane z wystąpieniem wiatrołomów.

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji dla poszczególnych Nadleśnictw przedstawiono w załączonej do niniejszego sprawozdania tabeli (załącznik nr 1).

W celu graficznego zobrazowania wyników przygotowano mapę (załącznik nr 2), przedstawiającą zagęszczenia dzików w poszczególnych Nadleśnictwach w czterostopniowej skali. I tak Nadleśnictwa, w których zagęszczenie dzików wynosiło do 0,5 szt./km2 oznaczono kolorem zielonym, Nadleśnictwa, gdzie zagęszczenie dzików wahało się w przedziale 0,6 – 1,0 szt./km2 oznaczono kolorem żółtym, Nadleśnictwa z zagęszczeniem dzika mieszczącym się w granicach od 1,1 do 2,0 szt./km2 oznaczono kolorem pomarańczowym, natomiast Nadleśnictwa gdzie zagęszczenia były wyższe od 2,0 szt./km2 – kolorem czerwonym.

Na podstawie zebranych danych należy stwierdzić, że wyższe zagęszczenia dzików występują w zachodniej części kraju i obejmują Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Pile, Zielonej Górze i Szczecinku.

Mapę przedstawiającą zagęszczenie dzików w poszczególnych Nadleśnictwach załączono do niniejszego opracowania.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych znaleziono 4 martwe dziki. Dwa z nich (RDLP Łódź – 1 szt., RDLP Katowice – 1 szt.) miały wyraźne rany postrzałowe, a przyczyną upadków były najprawdopodobniej wykonywane polowania, co potwierdzili sprowadzeni na miejsce lekarze weterynarii. Z dwóch kolejnych przypadków (RDLP Szczecinek – 2 szt.) zostały pobrane próby przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Otrzymane z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wyniki wykluczyły obecność wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Podsumowując prace inwentaryzacyjne Zarząd Główny PZŁ pragnie podkreślić dobrą współpracę z Lasami Państwowymi na każdym szczeblu organizacyjnym (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa), a także duże zaangażowanie myśliwych, pracowników PGL LP oraz udział innych instytucji i organizacji takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Ochrony przyrody itp. Należy zauważyć że otrzymane wyniki powinny stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie zarządzania populacją dzika w Polsce.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCHSZACOWANA LICZEBNOŚĆ DZIKÓWZAGĘSZCZENIE [SZT./KM2]
BIAŁYSTOK68650,3
GDAŃSK71730,7
KATOWICE127460,6
KRAKÓW39020,4
KROSNO52030,4
LUBLIN97220,4
ŁÓDŹ59030,3
OLSZTYN127280,6
PIŁA81331,0
POZNAŃ115220,5
RADOM41880,2
SZCZECIN177821,1
SZCZECINEK118660,9
TORUŃ64460,4
WARSZAWA33440,2
WROCŁAW92050,6
ZIELONA GÓRA73390,9

zolomza-fi-mapa-zageszczenia-dzikow

Źródło: http://pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1209&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=-814064304

Previous Hubertus w K.Ł. "Sarna" Wizna 2016
Next Składka do PZŁ za rok 2017