Kategoryzacja obwodów łowieckich 2016


W związku z upływem obowiązywania umów dzierżawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, przystępuje do prac nad kategoryzacją obwodów łowieckich polnych. Kategoryzacja obwodów jest kolejnym etapem prac związanych z podziałem województwa na obwody łowieckie. Kategoryzacja prowadzona będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz.1791 ze zm.).

Proszę o delegowanie jednego członka zarządu waszego koła, który będzie wchodził w skład zespołu do spraw kategoryzacji obwodów łowieckich polnych, powołanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Zarząd koła winien wydać temu członkowi pisemne upoważnienie, jako załącznik do druków kategoryzacji obwodów łowieckich i tylko on będzie mógł podpisać karty dotyczące kategoryzacji obwodu.

Wypełniając karty należy dokładnie podać “dane pomocnicze do wyliczania walorów łowieckich” wyliczając stany zwierzyny, według stanu na 10 marca w latach: 2014, 2015, i 2016, natomiast pozyskanie zwierzyny podać należy dla sezonów: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016. Druki należy wypełnić dla każdego obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Wasze Koło a położonego w województwie podlaskim.

Dokładnie wypełnione karty kategoryzacji obwodów łowieckich proszę przysłać do ZO PZŁ w Łomży, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016.

Zaliczenie obwodu łowieckiego do odpowiedniej kategorii zależy od ilości przyznanych punktów zgodnie z następującą punktacją:
1) bardzo dobry: 41 i więcej punktów;
2) dobry: 31 – 40 punktów;
3) średni: 21 – 30 punktów;
4) słaby: 11 – 20 punktów;
5) bardzo słaby: 10 i mniej punktów.

Należy mieć na uwadze fakt, że wysokość czynszu za obwody łowieckie zależeć będzie od ich kategorii.

Z myśliwskim Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Druk karty kategoryzacji obwodu łowieckiego do pobrania w formacie XLS

Previous Zaproszenie na Hubertusa w Grabowie 2016
Next 70-lecie koła łowieckiego "Zając" w Wysokiem Mazowieckiem