Rekrutacja na podyplomowe studia “Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt” w Olsztynie


Informacja o studiach podyplomowych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dwusemestralne pn. “ŁOWIECTWO i AKTYWNE FORMY ZARZĄDZANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT”

Charakterystyka studiów: Skierowane są one do pracowników administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu łowiectwa, jak również do przedstawicieli blisko 3000 dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich realizujących zadania państwa w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Program studiów obejmuje pełne spektrum wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym szczególnie zwierząt łownych oraz prowadzenia nadzoru nad jej realizacją przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny. Absolwent wyposażony zostanie w obszerny pakiet wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i nadzorowania nowoczesnego gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Zakres wiedzy obejmować będzie m.in.: aspekty prawne łowiectwa w Polsce, zasady gospodarowania populacjami zwierzyny i planowania łowieckiego, problematykę szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zasady selekcji i trofeistyki łowieckiej oraz związane z zagospodarowaniem obwodów łowieckich i przyrodniczych uwarunkowań życia dzikich zwierząt, monitoring drapieżników i ich wpływu na populacje ofiar, jak również pozostałe aspekty: dziczyzny i jej walorów kulinarnych, wizerunku łowiectwa, a także komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem.

Zapotrzebowanie instytucjonalne: Ostatnie dwie dekady to istotne zmiany w środowisku bytowania dzikich zwierząt, w tym gatunków zwierząt łownych. To również zmiany natury prawnej i administracyjnej oraz w sferze własności gruntów mającej istotny wpływ na prowadzenie gospodarki łowieckiej w Polsce i jej ekonomicznych uwarunkowań. Zmiana przepisów w zakresie ustawodawstwa krajowego dotyczącego: prawa łowieckiego, ochrony przyrody, leśnictwa, ochrony zwierząt, służb weterynaryjnych, jak również obowiązywania w naszym Kraju przepisów prawa europejskiego dotyczącego ochrony przyrody, wymusza w Polsce zmiany w łowiectwie m.in. w zakresie zarządzania populacjami dzikich zwierząt w tym gatunkami łownymi. Zmiany cywilizacyjne skłaniają do edukowania oraz prezentowania społeczeństwu roli gospodarki łowieckiej w systemie ochrony przyrody w Polsce. Intensyfikacja gospodarki rolnej oraz zmiany w leśnictwie w wyraźny sposób dokonały przeobrażeń w behawiorze zwierzyny, ale również znacząco wpłynęły na zagęszczenie populacji zwierzyny drobnej i zwierzyny grubej w środowisku przyrodniczym. Wyraźny regres w stanach zwierzyny drobnej takich jak zając, kuropatwa, przy jednoczesnym wzroście stanów drapieżników oraz eksplozja demografii zwierzyny grubej w ostatniej dekadzie, to wyzwanie dla aktywnej ochrony przyrody, w tym gospodarki łowieckiej. Zachowanie bioróżnorodności naturalnych środowisk i utrzymanie pożądanej liczebności i zagęszczenia gatunków zwierząt łownych z możliwością eksploatacji ich populacji, a także skuteczna ochrona zwierząt rzadkich i zagrożonych wymaga od nas nie tylko pogłębionej znajomości ich biologii i wymagań środowiskowych, ale również obowiązującego prawodawstwa oraz uwarunkowań społecznych i ekonomicznych. Z tego powodu w programie studiów podyplomowych, zagadnienia dotyczące łowiectwa, rozumianego, jako realizowanie ekologii stosowanej, ujęto bardzo szeroko i wielowątkowo. Przyjęcie przez Polskę koncepcji zrównoważonego rozwoju i ratyfikowanie konwencji o ochronie bioróżnorodności przy jednoczesnym wdrożeniu obowiązywania dyrektyw Unii Europejskiej tzw. “siedliskowej” oraz “ptasiej”, stworzył nowy obraz funkcjonowania łowiectwa w Polsce. Dlatego poza zajęciami wykładowymi zaplanowano w programie studiów duży blok ćwiczeniowy z zajęciami praktycznymi realizowanymi m.in. na zajęciach terenowych, jak i w ramach zajęć seminaryjnych.

Kwalifikacje: Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i kwalifikacji umożliwiającej nowoczesne, zgodne z obowiązującym prawem i skuteczne zarządzanie i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, jak również realizowanie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem. Studia wyposażą absolwenta w kompleksową wiedzę z zakresu form – rodzajów ochrony przyrody w Polsce i miejsca oraz roli w tym systemie gospodarki łowieckiej. Obszerny blok dotyczący monitoringu zwierzyny, planowania łowieckiego, zagospodarowania łowisk, selekcji łowieckiej i kontroli realizowanych zadań w ramach działań łowieckich w obwodzie – łowieckim rejonie hodowlanym. Słuchacze studiów nabędą kwalifikacje do zagospodarowania różnych rodzajów łowisk pod kątem zróżnicowanych potrzeb różnych gatunków dzikich zwierząt. Realizacja programu studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania łowieckiego w zakresie rozwoju populacji zwierzyny z możliwością ich eksploatacji oraz uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz społecznych wynikających z niskich lub wysokich stanów liczebności zwierzyny. Studia umożliwiają nabycie kwalifikacji do nadzoru prowadzenia gospodarki łowieckiej przez użytkowników obwodów łowieckich, w tym oceny efektów prowadzenia zarządzania łowieckiego w danym łowisku. Słuchacze studiów zdobędą umiejętności w zakresie stosowania prawa we współczesnym łowiectwie, a w ramach obszernego bloku z zakresu szkód łowieckich – umiejętności wymagane przy szacowaniu szkód łowieckich. Słuchacze ponadto zdobędą wiedzę niezbędną do uruchomienia obiektu, w którym dokonywana będzie sprzedaż bezpośrednia dziczyzny oraz potrafić będą dokonywać wyceny CIC podstawowych gatunków zwierzyny w Polsce i oceniać zagrożenia dla gospodarki łowieckiej w obwodzie łowieckim wynikające z przesłanek przyrodniczych i ekonomicznych. Słuchacze studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej myśliwych ze społeczeństwem, umiejętnego przekazywania wiedzy uzasadniającej potrzebę uprawiania łowiectwa we współczesnym świecie.

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: termin pierwszego zjazdu przewidywany jest w listopadzie 2016 roku, zajęcia planowane są trybie 2-dniowych sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Opłata: 3400 PLN (możliwość rozłożenia na raty) Złożono wniosek o dotację do NFOŚiGW w Warszawie, celem znacznego obniżenia kosztów dla słuchaczy studiów. Przewidujemy, że do listopada br. nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez Fundusz.

Informacje dodatkowe: Program studiów podyplomowych odpowiada wymaganiom znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zarówno program, jak i efekty kształcenia opracowano zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji (KRK), a za ukończenie studiów przysługiwać będzie 60 punktów ECTS według Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System).

Zaliczenie: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie dwóch semestrów i wykonanie pisemnej pracy końcowej na wybrany temat oraz złożenie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunki bytowe: Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Więcej informacji pod adresem: www.uwm.edu.pl

Previous Poszukiwani korespondenci terenowi
Next Zwalczanie ASF na terenie okręgu łomżyńskiego PZŁ 2016