Rekrutacja na podyplomowe studia “Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” w Poznaniu


Studia Podyplomowe: Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny.
Studia prowadzi: dr hab. Robert Kamieniarz, Kierownik Zakładu Łowiectwa w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17
 
Zapraszamy na IV edycję studiów podyplomowych – 2 semestry;
w tym 7 zjazdów (trzydniowych) w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w centrum Puszczy Zielonka, oraz 1 zjazd terenowy. Rozpoczęcie 6 października br. 

Prosimy o składanie zgłoszeń do 5 września br. – liczba miejsc ograniczona (25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń).

Studia podyplomowe są odpowiedzią na duże zainteresowanie problemami współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, np. zajęcy i kuropatw, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania innych gatunków, w przeszłości w wielu miejscach mało licznych, np. dzik i jeleń szlachetny. Taka sytuacja jest m.in. konsekwencją zmian w środowisku przyrodniczym, którym nie zawsze skutecznie przeciwdziałamy, ale także nowelizacji prawodawstwa. Równolegle pojawia się potrzeba lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, w tym z organizacjami dążących do zmian w gospodarowaniu zasobami przyrody, która wynika z jednej strony z nowego spojrzenia na świat zwierząt, a z drugiej strony z ograniczonej wiedzy przyrodniczej u osób żyjących dziś często z dala od natury. W konsekwencji współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z myślistwem, musi ewoluować, podobnie jak podział na zwierzęta łowne lub chronione. Niezbędny jest także profesjonalny dialog z osobami spoza kręgu myśliwych. Z kolei zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wyważonej ingerencji ze strony człowieka, ale także decyzji podejmowanych bez zbędnej zwłoki. Dalekosiężne bywają zarówno konsekwencje działań nie do końca przemyślanych, np. szczepienie lisów przeciw wściekliźnie, jak również odkładania problemu “na później”, np. rosnące szkody powodowane przez liczne populacje dzików i jeleni.

Zajęcia – w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych, obejmować będą następujące zagadnienia:
– ekologiczne podstawy łowiectwa, w tym możliwości kształtowania trendów liczebności i struktur populacji,
– modele i rozwiązania prawne w gospodarce łowieckiej i ochronie zwierząt w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym poszukiwanie modelu przyszłości,
– stan populacji zwierząt łownych i jego monitorowanie, w tym zajęcia praktyczne w OHZ “Zielonka”,
– gospodarowanie populacjami zwierzyny, w tym planowanie łowieckie krótko- i długoterminowe, profilaktyka weterynaryjna, elementy genetyki,
– zagospodarowanie łowisk i ekonomia w łowiectwie, w tym przykłady działań z ośrodków hodowli zwierzyny i kół łowieckich, oraz większych jednostek,
– szkody łowieckie i rozwiązywanie konfliktów powodowanych przez dzikie zwierzęta,
– programy i metody restytucji gatunków łownych i chronionych,
– dziczyzna jako cel współczesnego łowiectwa, w tym jej promocja,
– dialog ze społeczeństwem i kontakt z mediami,
– kulturotwórcza rola łowiectwa, w tym tradycje, trofeistyka, kynologia i sokolnictwo.
 
Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy z Polski i z zagranicy oraz naukowcy z jednostek badawczo-wdrożeniowych – podanych w kolejności alfabetycznej: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, SGGW w Warszawie, Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, Technicka Univerzita w Zwoleniu na Słowacji, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska PAN we Wrocławiu. Do prowadzenia zajęć zaproszono również specjalistów między innymi z Lasów Państwowych oraz z Polskiego Związku Łowieckiego.

Kwalifikacje
Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz metodach zagospodarowania środowiska pod kątem potrzeb dzikich zwierząt. Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych oraz ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych, umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w rejonach hodowlanych, ośrodkach hodowli zwierzyny i w obwodach kół łowieckich.

Warunki przyjęcia na studia
1. Złożenie wymaganych dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy, uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia, 2 fotografie) – do 5 września br.,
2. Rozmowa kwalifikacyjna – do 15 września br.,
3. Zawarcie umowy (dwu- lub trójstronnej) i uiszczenie opłaty – jednorazowo lub w ratach – pierwsza wpłata do 1 października br.
Formularze: wzór podania, kwestionariusz osobowy, umowa dwu- lub trójstronna i wniosek o wystawienie faktury, a także regulamin studiów podyplomowych załączono na stronie: WWW.Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny .

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich zjazdów, złożenie końcowej pracy pisemnej na wybrany temat oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru ustalonego przez MNiSW oraz 60 punktów ECTS.

Koszty
Opłata: 4000 PLN płatna jednorazowo lub w dwóch ratach (w uzasadnionych przypadkach w czterech) zgodnie z umową dwu- lub trójstronną. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Informacje pobytowe
Większość zajęć odbędzie się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce (około 30 km na pn-wsch. od Poznania, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy UP w Poznaniu), gdzie można zarezerwować noclegi oraz zmówić całodzienne wyżywienie (Pan Cezary Bladowski, tel. 661 356 016
lub 61. 811 21 24, e-mail: bursazielonka@wp.pl).

Dodatkowych informacji o studiach podyplomowych udzielają:
Sekretarz studiów – Danuta Kamieniarz – tel. 601 149 402
lub Robert Kamieniarz – tel. 61. 848 78 63

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia Podyplomowe “Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
e-mail: splowiec@up.poznan.pl

Więcej informacji oraz niezbędne załączniki można uzyskać pod adresem:
http://wles.up.poznan.pl/pl/rekrutacja-studium-podyplomowe-„gospodarka-łowiecka-i-ochrona-zwierzyny”-uniwersytet-przyrodniczy-w

Previous Programy na smartphony przydatne dla myśliwych
Next Poszukiwani korespondenci terenowi