Okręgowy Zjazd Delegatów Łomża 2015


W dniu 2015-07-19 w auli pięknego i zabytkowego budynku II Liceum Ogólnokształcącego na Placu Kościuszki w Łomży odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów mający za zadanie wyłonić władze okręgowe na kolejną 5-letnią kadencję: Okręgową Radę Łowiecką i Łowczego Okręgowego oraz trzech delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów i jednego członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

Zjazd zgodnie z planem rozpoczął się o godzinie 10:00 od przywitania zaproszonych gości i delegatów oraz wręczenia pamiątkowych odznaczeń Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Łomżyńskiej dla kolegów: Artur Ciborowski, Witold Dąbrowski, Franciszek Długozima, Jarosław Matysiewicz, Stanisław Purcel, Ryszard Serwatko, Mirosław Skalski, Zdzisław Truszkowski, Lech Wojno.

Po odegraniu sygnału Apel na łowy i uczczeniu minutą ciszy niedawno zmarłego kolegi myśliwego z KŁ Ponowa Szczuczyn głos zabrał kapelan wygłaszając modlitwę do Świętego Huberta, po której nastąpiło wybranie Prezydium zjazdu. Przewodniczącym Okręgowego Zjazdu Delegatów został Mieczysław Kaczyński, zastępcami zostali: Zdzisław Truszkowski i Witold Dąbrowski a sekretarzem Janusz Pamulski. Nowo wybrane Prezydium poddało pod głosowanie i uchwaliło proponowany porządek obrad i regulamin, po czym wybrano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą i Komisję Uchwał i Wniosków.

Po zakończeniu części organizacyjnej poświęconej wyłanianiu niezbędnych komisji głos zabrał dotychczasowy Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej  Andrzej Duda prezentując sprawozdanie z działalności  organów okręgowych za okres 2010-2015. Następnie głos zabrał przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawiając informacje na temat ostatnich i nadchodzących zmiany w prawie. Kolejny rozmówca w swojej wypowiedzi bardzo mocno poruszył kwestię AFS dając do zrozumienia, że koła oczekują większej pomocy i zaangażowania ze strony władz centralnych i państwa. Na koniec dyskusja ponownie powróciła do tematu sprawozdania z działalności organów okręgowych za miniony okres a także spraw statutowych gdzie kolejno głos zabierali Andrzej Duda i Jerzy Włostowski. W jednym z końcowych wystąpień głos zabrał radca prawny reprezentujący Zarząd Główny PZŁ tłumacząc okoliczności  wcześniej poruszonego problemu zakupu budynku przy Nowym Świecie w Warszawie. Przed przerwą delegaci zdążyli jeszcze przyjąć jednogłośnie wcześniej przedstawione sprawozdanie z działalności organów okręgowych.

W drugiej części jako pierwszy zabrał głos łomżyński poseł na Sejm Lech Antoni Kołakowski prezentując stanowisko silnie popierające polskie łowiectwo. Następnie rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur do Okręgowej Rady Łowieckiej i na Krajowy Zjazd Delegatów. Każde zgłoszenie musiało posiadać merytoryczne uzasadnienie. Na 15 miejsc w ORŁ zgłoszono 27 kandydatur i 3 kandydatury na 3 miejsca w KZD. Wyłoniono także siedmioosobową Komisję Skrutacyjną odpowiadającą za przygotowanie kart do głosowania i liczenie głosów, w której skład weszli koledzy: Marek Śniadach, Wiesław Załuska, Waldemar Łuniewski, Zbigniew Truszkowski, Bogusław Prokopiak, Henryk Arciszewski, Janusz Pamulski. Po zatwierdzeniu Komisji Skrutacyjnej głos zabrał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odczytując krótki list od nieobecnych Marszałków, w którym dziękowano za dobrą współpracę z myśliwymi oraz poruszano problemy AFS. Odczytano także list od Dyrektora Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w którym podobnie jak w poprzednim dziękowano za dobrą współpracę. Ostatnim mówcą w tej części był przedstawiciel Nadleśnictwa Rudka, który również podziękował za dobrą współpracę z “myśliwymi łomżyńskimi”.

W trzeciej części Przewodniczący Komisji Wyborczej w składzie: Jan Dąbrowski – przewodniczący, Janusz Batalion, Przemysław Serafin, Leszek Bugs, Krystian Tomaszewski odczytał protokół dotyczący list kandydatów do ORŁ i na KZD. Następnie omówiono wyczerpująco zasady oddawania głosów i rozpoczęto głosowanie. Po zakończeniu głosowania przedstawiciel myśliwych nie zrzeszonych w kołach łowieckich poruszył problem szkodników łowieckich w postaci wałęsających się psów. Po tym wystąpieniu nastąpiła przerwa obiadowa.

Czwarta część obrad rozpoczęła się od odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej. Członkami ORŁ zostali: Mieczysław Kaczyński, Dariusz Godlewski, Jarosław Matysiewicz, Stanisław Purcel, Jerzy Kruszyński, Ireneusz Wasilewski, Dariusz Smoktunowicz, Wiesław Stanisławski, Lech Wojno, Waldemar Wiśniewski, Jerzy Zemelka, Zdzisław Truszkowski, Wiesław Szloński, Andrzej Szklarzewski, Kazimierz Kurkowski. Delegatami na KZD zostali: Dariusz Godlewski, Zbigniew Gulko i Mieczysław Kaczyński. Nowo wybrana ORŁ udała się na obrady w sprawie powołania nowego Łowczego Okręgowego.

Piąta i szósta część przyniosły wyniki głosowań. Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej został Mieczysław Kaczyński, zastępcą Zdzisław Truszkowski a sekretarzem Stanisław Purcel. ORŁ powołała ponownie Jerzego Włostowskiego na stanowisko Łowczego Okręgowego. Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został Mieczysław Kaczyński. Zjazd zakończył się około godziny 17:00 błogosławieństwem dla wszystkich udzielonym przez kapelana i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego.

Mariusz Dejneka

Galeria zdjęć z Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ
w Łomży 2015

Previous Egzamin ustny dla kursantów na PUDWP 2015
Next Jak zostać myśliwym w Polsce?